Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน Sandard Operating procedure:(SOP) การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรส่งสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP