Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

pll_content_description

    วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

————————

TOP