Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายอาสาสมัครเเรงงานจังหวัดยะลา

pll_content_description

 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายอาสาสมัครเเรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หนานท่าส้านรีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

TOP