Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนมีนาคม 2565

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนมกราคม 2565

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนธันวาคม 2564

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนตุลาคม 2564

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนกันยายน 2564

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนสิงหาคม 2564

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนมิถุนายน 2564

4 เมษายน 2565
TOP