Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (26 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (25 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

ประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ zoom meeting ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (24 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (23 พ.ย.64) ...

TOP