Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา รับมอบ ดอกไม้จันทน์ จาก ขมรม ...

Mol-Thailand

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธียกฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2560 ...

Mol-Thailand

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 11/2560 ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560 ...

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน ...

TOP