Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (22 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (21 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (20 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (19 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (18 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (17 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (16 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

มาตรการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (15 พ.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา (14 พ.ย.64) ...

TOP